دادچی - ثبت آگهی رایگان
 دادچی - ثبت آگهی رایگان

توضیحات آگهی

گــیــت ڪــنــتــرل تــردد شــیــشــه‌ایــ جــهت ڪــنــتــرل تــردد نــفــر اســتــفــاده مــے شــود. ایــن نــوعــ گــیــت ڪــنــتــرل تــردد در ابــعــاد و اشــڪــال گــونــاگــون تــولــیــد مــیــشــود ڪــه بــه طــور گــســتــرده در ســیــســتــم ڪــنــتــرل تــردد ڪــارڪــنــان و اربــاب رجــوع ، حــضــور و غــیــاب ڪــارخــانــه ها، مــؤســســاتــ، ســازمــان ها، ادارات دولــتــیــ، شــرڪــت ها و امــاڪــن تــجــارے اســتــفــاده مــے شــود. از مــوارد اســتــفــاده دیــگــر ایــن گــیــت ها مــے تــوان در پــیــاده ســازے ســیــســتــم ڪــنــتــرل بــلــیــط در امــاڪــن ســیــاحــتــے ، تــفــریــحــے و ورزشــے ، فــرودگــاهے مــورد اســتــفــاده قــرار مــیــگــیــرد. گــیــت ڪــنــتــرل تــردد شــیــشــه‌ایــ  بــراے ڪــنــتــرل تــردد نــفــر اســتــفــاده مــے شــود.
انــواع گــیــت ڪــنــتــرل تــردد پــره اے بــراے انــســداد مــســیــر تــردد از شــیــشــه هاے بــازشــو قــابــل تــغــیــیــر بــهره مــیــبــرنــد، بــراے ایــن بــازشــونــده ها عــمــومــا از شــیــشــه اســتــفــاده مــے شــود ولــے قــابــل تــعــویــض و اســتــفــاده از مــواد مــخــتــلــف نــیــز مــے بــاشــنــد.
گــیــت ڪــنــتــرل تــردد شــیــشــه‌اے را مــے تــوان یــڪــے از امــن تــریــن و مــطــمــئن تــریــنــ دســتــگــاه هاے ڪــنــتــرل تــردد  نــامــیــد. در دنــیــا ڪــمــتــر ایــســتــگــاه امــاڪــنــے در اداراتــ،فــرودگــاه ،گــمــرڪ ،مــتــرو و … را مــے تــوان یــافــت ڪــه در ورودے آن گــیــت شــیــشــه اے نــصــب نــشــده بــاشــد، شــایــد ڪــاربــرد زیــاد ایــن گــیــت ها در مــتــرو ها بــاعــث شــده ایــن نــوع گــیــت را بــا نــامــ گــیــت مــتــرویــیــ بــشــنــاســنــد.

از مــهمــتــریــن مــزایــاے گــیــت ڪــنــتــرل تــردد شــیــشــه اے مــے تــوان بــه ســرعــت پــاســخ دهے بــالــا، نــرخ تــردد زیــاد، طــراحــے بــے نــظــیــر و اطــمــیــنــان خــاطــر از عــمــلــڪــرد آن اشــاره ڪــرد. نــرخ تــردد بــالــا در ایــن گــیــت ها بــاعــث گــردیــده تــا گــیــت ڪــنــتــرل تــردد بــه خــوبــے پــاســخــگــوے مــحــیــط هاے پــرتــردد مــانــنــد مــتــرو و فــرودگــاه بــاشــد. وجــود شــیــشــه هاے بــازشــو بــلــنــد در ایــن نــوع گــیــت ها بــاعــث گــردیــده اســت تــا تــردد هاے ثــبــت شــده بــا ضــریــب اطــمــیــنــان و دقــت بــالــایــے صــورت گــیــرد .
ضــریــب اطــمــیــنــان بــالــاے ثــبــت تــردد در ایــن نــوع گــیــت ها بــاعــث گــردیــده اســت تــا مــدیــران ســازمــان ها و ادارات دولــتــے و خــصــوصــے بــا اتــصــال ســیــســتــم هاے اڪــســس ڪــنــتــرل (نــرم افــزار و دســتــگــاه حــضــور و غــیــابــ جــهت ثــبــت و ڪــنــتــرل تــردد) بــه ایــن نــوع گــیــت ها، مــدیــریــت و اشــراف ڪــامــل بــر ڪــنــتــرل ورود و خــروج پــرســنــلــ خــود داشــتــه بــاشــنــد.

تبلیغات

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیت کنترل تردد شیشه‌ای – گیت مترویی -گیت کنترل تردد”